Levend Woord Gemeente Franeker is een gemeente die het verlangen heeft om volledig zuiver naar Zijn Woorden te leven. In iedere dienst staat Zijn Woord dan ook als middelpunt en enige Waarheid, zonder water bij de wijn te doen. Wij zijn er van overtuigd dat het zendingsbevel wat Jezus ons gaf in Mattheus 28 ook vandaag de dag nog geld en daarom willen wij een naar buiten toe gerichte gemeente zijn en zetten wij ons waar mogelijk in om het Evangelie te verspreiden.

Het basisteam bestaat uit:

Oane vd Veen (voorganger)
Douwe Reinsma (oudste)
Harm en Gré van Hintum (diakenen)


Voorganger: Oane van der Veen

 

Visie

Het Levend Woord Gemeente is een gemeenschap van gelovigen, die hun Christen zijn willen beleven en uitdragen op een aanstekelijke, eigentijdse wijze.
De leer van Jezus Christus en de Bijbelse waarden vormen hun vertrekpunt.
Wij geloven, dat ieder mens ten diepste zoekt naar zijn geestelijke wortels en behoefte heeft aan een relatie met God.
Wij ervaren deze relatie als een verrijking in ons leven en willen anderen hier graag deelgenoot van maken.

Onder de leer van Jezus Christus zien wij als primaire taak om broeders en zusters – die de samenkomsten van Levend Woord bijwonen – vanuit het heilig Woord van God, de Bijbel, te laten ervaren door de genade van God dat elk mens een schepping van God is en daardoor uniek.
In onze diensten willen we elkaar toerusten voor het leven van elke dag omdat we geloven dat Christen-zijn niet alleen zondags maar elke dag beleefd mag worden.

Ook is er in onze samenkomsten veel ruimte voor gebed en voorbede en we ervaren dat de Here Jezus meewerkt met wonderen en tekenen.

Wat geloven wij

 • God is de Schepper van de hemel en de aarde. Dat wil zeggen, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
  God houdt van ieder mens.
 • Jij bent door God gewild en gemaakt, omdat God een doel met jouw leven heeft.
 • God houdt zoveel van ons, dat Hij Zelf als mens naar deze wereld gekomen is, om aan een kruis te sterven voor al onze fouten.
 • Zijn naam is: Jezus, wat letterlijk betekent: God redt.
 • Jezus is niet dood gebleven, maar Hij heeft de kracht van de dood doorbroken, door uit de dood op te staan.
 • Tijdens de maaltijd van de Heer worden wij hieraan herinnerd. Tevens vieren wij hierbij dat de beloften van genezing, herstel, bevrijding en voorziening tot werkelijkheid worden gebracht.
 • Jezus is nu in de hemel, vanwaar Hij alle mensen die in Hem geloven, eeuwig leven geeft.
 • De doop door onderdompeling is voor een ieder die zijn/haar leven bewust in handen van Jezus Christus heeft gelegd. Zo wordt de doop een daad van
  gehoorzaamheid.
 • God heeft de Heilige Geest gegeven aan ieder mens die in Jezus gelooft en Hem daarom bidt.
 • Door de Heilige Geest kan iedere Christen met God een relatie hebben.
 • Jezus heeft alle kinderen van God de opdracht gegeven om te bidden en te zorgen voor de mensen die het moeilijk hebben in deze wereld.
 • Jezus zal weer op deze aarde terugkomen, op dezelfde manier zoals Hij ook naar de hemel is gegaan.
 • Jezus zal dan duizend jaren als Koning regeren over de wereld. Er zal dan orde en vrede zijn.
 • Daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waarop gerechtigheid zal zijn.

Als kerk willen wij een actieve plaats in de maatschappij innemen.
Deze actieve houding kan zich vertalen in evangelisatieacties, mensen bezoeken, speciale diensten organiseren die ’laagdrempelig’ voor anderen zijn.

Als Levend Woord gemeente behoren wij toe aan de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Als Levend Woord Gemeente strekken wij ons uit , delend in de aan Israel geschonken verwachting, naar de komst van het Koninkrijk van God.
Israël als volk is onze oudste geestelijke broer. God heeft zijn volk niet verstoten, maar heeft nog grootse plannen met hen. Wij willen daarom biddend achter zijn volk staan.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de gemeente de opdracht het Woord van God te horen en te verkondigen. Zij verkondigt dat in Christus de liefde van God op aarde is gekomen. Het is haar opdracht de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

levend woord gemeente franeker