Anbi status

Anbi gegevens 2020 Naam kerkgenootschap: Levend Woord Gemeente Franeker RSIN nummer: 821445364 Rekeningnummer NL52RABO0342428519 Contactgegevens: dhr. D. Reinsma De Zwarte Molen 27 8862 RK HARLINGEN Tel.nr. 0517-413706 E-mail: d.reinsma@ziggo.nl Bestuurssamenstelling:….

Read More →