Anbi status

Anbi gegevens 2017 Naam kerkgenootschap: Levend Woord Gemeente Franeker RSIN nummer: 821445364 Contactgegevens: dhr. D. Reinsma De Zwarte Molen 27 8862 RK HARLINGEN Tel.nr. 0517-413706 E-mail: d.reinsma@ziggo.nl Bestuurssamenstelling: Oane van….

Read More →