Anbi gegevens 2017
Naam kerkgenootschap: Levend Woord Gemeente Franeker
RSIN nummer: 821445364

Rekeningnummer NL52RABO0342428519

Contactgegevens:
dhr. D. Reinsma
De Zwarte Molen 27
8862 RK HARLINGEN
Tel.nr. 0517-413706
E-mail: d.reinsma@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling:
Oane van der Veen (voorz.)
Douwe Reinsma (secr./penn.m.)
Harm van Hintum (lid)
Gré van Hintum-Dekkers (lid)

Doelstelling Levend Woord Gemeente:
Het Woord van God bekend maken zoals het in de Bijbel is overgeleverd.
In de eerste plaats in de eigen regio en – indien mogelijk – ver daar buiten.

Beloningsbeleid:
Er wordt een algemene onkostenvergoeding gehanteerd binnen de kaders van de
Belastingregels.

Korte samenvatting beleidsplan:
– Organiseren van wekelijkse bijeenkomsten
– Houden van evangelisatieacties
– Training van leden van de gemeente ter ondersteuning van de doelstelling
– Organiseren van laagdrempelige activiteiten.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– 51 zondagse bijeenkomsten waarbij altijd gasten welkom zijn
– Kerstfeest (laagdrempelig) waarbij velen worden uitgenodigd.
– Maandelijkse vrouwenochtenden (behalve in de zomermaanden).
– Dit zijn laagdrempelige activiteiten waarbij iedere vrouw buiten de eigen gemeente welkom is.
– Enkele malen per jaar mannenontbijt waarbij ieder deelnemend lid een gast mag meenemen.

–  Inloopavonden (2 maal per maand behalve in de zomermaanden) Vrij toegankelijk voor iedereen om samen van gedachten te wisselen over allerlei dingen.

Financieel jaaroverzicht 2017
Inkomsten
Tienden € 11335,00
Offergaven contant € 6667,00
Machtigingen € 1035,00
Extra giften € 2198,00
Diversen  € 488,00
—————-
€ 21723,00
==========
Toelichting.
Tienden: vaste bijdragen op vrijwillige en regelmatige basis.
Offergaven contant: collectebedragen die tijdens een bijeenkomst ter plaatse worden gedoneerd.

Machtigingen: Een gast bijv. kan de gemeente machtigen een bepaald bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Extra giften: Bedragen die buiten de 3 hierboven genoemde mogelijkheden binnenkomen.

Uitgaven
Huur gebouw € 12757,00
Exploitatie gebouw € 1284,00
(energie, water, Gem. Belasting, Hefpunt, verzekering)
Ter ondersteuning doelstelling € 1790,00
(gastsprekers, evangelisatie, giften aan derden)
Diversen (o.a. geluid en bankkosten en alg. kosten) € 1946,00
Reiskosten € 1520,00

Onk.verg.      1500,00
—————-
€ 207977,00
================

Resultaat boekjaar:
Totaal uitgaven € 20797,00
Totaal inkomsten € 21723,00
—————-
Naar reservefonds  926,00
================

Opmerking
Het reservefonds wordt gebruikt voor:
– Het opvangen van tegenvallers of tekorten
– Het organiseren van extra activiteiten/acties ter ondersteuning van de doelstelling