Anbi gegevens 2016
Naam kerkgenootschap: Levend Woord Gemeente Franeker
RSIN nummer: 821445364

Contactgegevens:
dhr. D. Reinsma
De Zwarte Molen 27
8862 RK HARLINGEN
Tel.nr. 0517-413706
E-mail: d.reinsma@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling:
Oane van der Veen (voorz.)
Douwe Reinsma (secr./penn.m.)
Harm van Hintum (lid)
Gré van Hintum-Dekkers (lid)

Doelstelling Levend Woord Gemeente:
Het Woord van God bekend maken zoals het in de Bijbel is overgeleverd.
In de eerste plaats in de eigen regio en – indien mogelijk – ver daar buiten.

Beloningsbeleid:
Er wordt een algemene onkostenvergoeding gehanteerd binnen de kaders van de
Belastingregels.

Korte samenvatting beleidsplan:
– Organiseren van wekelijkse bijeenkomsten
– Houden van evangelisatieacties
– Training van leden van de gemeente ter ondersteuning van de doelstelling
– Organiseren van laagdrempelige activiteiten.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– 51 zondagse bijeenkomsten waarbij altijd gasten welkom zijn
– Kerstfeest (laagdrempelig) waarbij velen worden uitgenodigd.
– Maandelijkse vrouwenochtenden (behalve in de zomermaanden).
– Dit zijn laagdrempelige activiteiten waarbij iedere vrouw buiten de eigen gemeente welkom is.
– Enkele malen per jaar mannenontbijt waarbij ieder deelnemend lid een gast mag meenemen.

Financieel jaaroverzicht 2016
Inkomsten
Tienden € 10578,00
Offergaven contant € 6431,56
Machtigingen € 1870,00
Extra giften € 1752,95
Diversen (o.a. teruggave energie/water) € 332,50
—————-
€ 20965,01
==========
Toelichting.
Tienden: vaste bijdragen op vrijwillige en regelmatige basis.
Offergaven contant: collectebedragen die tijdens een bijeenkomst ter plaatse worden gedoneerd.

Machtigingen: Een gast bijv. kan de gemeente machtigen een bepaald bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Extra giften: Bedragen die buiten de 3 hierboven genoemde mogelijkheden binnenkomen.

Uitgaven
Huur gebouw € 18000,00
Exploitatie gebouw € 837,55
(energie, water, Gem. Belasting, Hefpunt, verzekering)
Ter ondersteuning doelstelling € 1361,24
(gastsprekers, evangelisatie, kinderwerk)
Diversen (o.a. geluid en bankkosten en alg. kosten) € 951,16
Reiskosten € 1415,00
—————-
€ 22564,94
================

Resultaat boekjaar:
Totaal uitgaven € 22564,94
Totaal inkomsten € 20965,01
—————-
Uit reservefonds € 1599,93
================
Saldo reservefonds per 31-12-2016 € 7412,67
================

Opmerking
Het reservefonds wordt gebruikt voor:
– Het opvangen van tegenvallers of tekorten
– Het organiseren van extra activiteiten/acties ter ondersteuning van de doelstelling